ҚОТ-ны пайдалана отырып қорытынды аттестаттаудан өту бойынша институттың бітіруші курс студенттеріне арналған нұсқаулықтар (кешенді емтихан тапсыру)

ҚОТ-ны пайдалана отырып қорытынды аттестаттаудан өту бойынша институттың бітіруші курс студенттеріне арналған нұсқаулықтар (кешенді емтихан тапсыру)

 Білім беру бағдарламасын меңгеру мамандық бойынша кешенді емтихан тапсыруды және дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауды қамтитын қорытынды аттестаттаумен аяқталады. Қорытынды аттестаттаудың мақсаты жоғары білім берудің білім беру бағдарламасын оқу аяқталғаннан кейін қол жеткізілген негізгі құзыреттіліктерді және оқыту нәтижелерін бағалау болып табылады.

Мамандық бойынша кешенді емтихан ауызша түрде онлайн режимде өткізіледі, білім алушыға комиссия сұрақтарына микрофон арқылы тікелей пайдаланылатын техникалық құрылғы камерасының алдында жауап беру мүмкіндігі беріледі.

Кешенді емтихан онлайн форматында өткізу үшін Microsoft Teams сервисі қолданылады.

Студенттің жеке компьютер/планшет/ноутбук, микрофон, веб-камерасының болуы мамандық бойынша кешенді емтихан өткізу кезінде міндетті шарт болып табылады.

Білім алушы кафедра меңгерушісімен және аттестаттау комиссиясының техникалық хатшысымен күнделікті байланыста болуы тиіс.

Білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі білім алушылардың МЖБС талаптарына сәйкес оқытудың теориялық курсы мен кәсіби практикалардың қажетті көлемін меңгеруі болып табылады. Жұмыс және жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші курс студенті қайта оқу курсына қалдырылады.

Дәлелді себептермен кешенді емтиханға келмеген білім алушы комиссия төрағасының атына еркін нысанда электрондық өтініш жазады, себептердің дәлелді екенін растауды ұсынады және оның рұқсатымен комиссия отырысының басқа күні емтихан тапсырады. Қайта өткізілген отырыс күнін комиссия айқындайды.

Егер емтихан кезінде емтихан өткізуге мүмкіндік бермейтін техникалық ақау орын алса, білім алушыға мамандық бойынша кешенді емтихан тапсырудың басқа уақыты берілуі мүмкін. Бұл жағдайда техникалық хатшы техникалық ақаулықтың электрондық актісін ресімдейді және сол күні актінің көшірмесін комиссияның барлық мүшелеріне жібереді.

Оң бағаны көтеру мақсатында мамандық бойынша кешенді емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді.

«Қанағаттанарлықсыз» баға алған адамдарға мамандық бойынша кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

Мамандық бойынша кешенді емтихан, егер білім алушы 2020 жылдың 30 маусымына дейін кейінге қалдырылуы мүмкін:

жеткілікті техникалық құралдары және (немесе) Интернет желісіне қолжетімділігі жоқ;

орналасқан стационарлық емдеу немесе провизорным карантинде.

1.Онлайн форматтағы кешенді емтиханға дайындық

 1.1 Кешенді емтиханға дайындық емтихан билеттерінің сұрақтары негізінде жүзеге асырылады, олар кафедра меңгерушісі студенттерге таратады.

1.2 Мамандық бойынша кешенді емтихан кестесін институт ректоры бекітеді және емтихан басталғанға дейін екі апта бұрын студенттердің назарына жеткізіледі. Кешенді емтихан кестесі институттың интернет-ресурстарында орналастырылады.

1.3 Мамандық бойынша кешенді емтихан өткізгенге дейін бір апта бұрын студент онлан-кеңестерге бару керек, онда емтихан билеттеріне енгізілген сұрақтар қарастырылады. Онлайн-консультациялар кестесі институттың интернет-ресурстарында орналастырылады.

1.4 Мамандық бойынша кешенді емтихан өткізгенге дейін бес күн бұрын студент кешенді емтихан өткізу тәртібі, ұзақтығы (регламент), қорытынды аттестаттаудың бейнежазбасы туралы вебинар – нұсқамадан өтуі тиіс. Вебинар-Нұсқаулық кестесі институттың интернет-ресурстарында орналастырылады.

1.5 Кешенді емтиханға дайындалу үшін білім алушыға:

техникалық құралдардың (дербес компьютердің/планшеттің/ ноутбуктың, микрофонның, веб-камераның) жарамдылығын тексеру;

үй-жайды дайындау. Тапсырушы үй-жайда жалғыз болады. Кешенді емтихан тапсыру үшін тікелей пайдаланылатындардан басқа электрондық құрылғылар болмауы тиіс;

Интернет желісіне қатынауды қамтамасыз ету;

Microsoft Teams қызметін орнату;

жеке куәлік дайындау (түпнұсқа), ақ қағаз парағы, қалам.

2.Кешенді емтиханды онлайн форматта тапсыру

 2.1 Емтихан өткізу кестесіне сәйкес емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын білім алушы дербес компьютер / планшет / ноутбук қосады, Интернет желісіне қатынауды тексереді және Microsoft Teams сервисінде шақыруды күтеді.

2.2 Комиссияның техникалық хатшысы студентті шақырады.

2.3 Білім алушы микрофон мен камераны қамтиды, тегі мен атын, тобын атайды, жеке куәлігін көрсетеді (студенттің жеке басын сәйкестендіру үшін жеке куәлігімен салыстыру жүргізіледі).

2.4 Білім алушы онлайн режимінде кешенді емтихан кезінде тұрған ғимаратты көрсетеді. Бөтен заттар табылған жағдайда білім алушы оларды үй-жайдан шығарады. Талаптарды орындаудан бас тартқан жағдайда емтихан тоқтатылады, комиссия өз шешімімен кешенді емтиханды тоқтата тұрады немесе тоқтатады.

2.5 Студенттің емтихан билетінің нөмірі кездейсоқ сандар генераторын қолдану арқылы анықталады.

2.6 Техникалық хатшы студентке билет нөмірін хабарлайды,осы билетке енгізілген сұрақтарды жариялайды.

2.7 Студент емтихан билетінің сұрақтарына 50-60 минут ішінде жауап дайындайды.

2.8 Комиссия мүшелері емтихан билетінің сұрақтарына жауап дайындау кезінде студентке прокторинг – бақылау жасайды. Кешенді емтиханды өткізу кезінде бейнежазба жүргізіледі.

2.9 Білім алушы веб-камераның көру аймағын тастап кетпеуі тиіс.

Білім алушыға емтихан кезінде бөгде тұлғаларға үшінші тұлғаларды тартуға және (немесе) электрондық құрылғыларға рұқсат беруге тыйым салынады.

2.10 Кешенді емтихан процесі үзілген жағдайда білім алушы дереу техникалық хатшыға оны жалғастыру туралы өтініш береді. Комиссия кешенді емтиханды қайта бастау немесе тоқтату туралы шешім қабылдайды.

2.11 Білім алушы академиялық адалдық қағидаларын бұзған жағдайда Кешенді емтихан өткізу кезінде институттың академиялық саясатына сәйкес шаралар қабылданады. Техникалық хатшы, егер ол Комиссия мүшелерінің ескертулеріне жауап бермесе, студентті сервистен ажыратуға құқылы.

2.12 Көрсетілген уақыт өткеннен кейін техникалық хатшы студентке даярлауға бөлінген уақыттың аяқталғаны туралы хабарлайды.

2.13 Техникалық хатшы студентті емтихан билетінің сұрақтарына жауап беруге шақырады.

2.14 Студенттің емтихан билетінің сұрақтарына жауап бергеннен кейін комиссия мүшелері нақтылайтын немесе қосымша сұрақтар қояды.

2.15 Комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап аяқталғаннан кейін студентке емтиханның аяқталғаны туралы хабарланады.

2.16 Кешенді емтихан рәсімі аяқталғаннан кейін қорытынды аттестаттау нәтижелері жарияланады.

3.Онлайн форматтағы кешенді емтихан нәтижелеріне Апелляция

3.1 Кешенді емтиханның нәтижесімен келіспеген білім алушы кешенді емтиханнан кейін үш күн ішінде кесте бойынша апелляция беруге құқылы (апелляция қайта тапсыру бойынша қарастырылмайды).

3.2 Студент аппеляция себебін және аппеляцияға шығарылатын сұрақтарды көрсете отырып, аппеляция өткізу туралы өтінішімен аппеляция комиссиясы төрағасының атына еркін түрде өтініш жазады.

3.3 Студент өтінішті факультет деканының электрондық поштасына жібереді,ол өтінішті апелляциялық комиссияға жібереді.

3.4 Апелляциялық комиссия білім алушының өтініші түскен күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде онлайн отырыс өткізеді.

3.5 Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір жұмыс күні ішінде жеткізіледі.

Мы в социальных сетях:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube
YouTube
Instagram
Одноклассники
Вконтакте